กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวปวีณ์นุช  จันทร์นวล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เบอร์โทร : 086-4457079
E-Mail : info@seapt.go.th

นายอิสมาแอล บินโซ๊ะ
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร : 095-4306262
E-Mail : info@seapt.go.th

นางสาวมนัญชยา  ดอกกฐิน
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำเขตพื้นที่การศึกษา

เบอร์โทร : 082-2750344
E-Mail : info@seapt.go.th

นางสาวกัญญพัชร  เพิ่มเดช
ลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร : 084-9644980
E-Mail : apple.063@hotmail.com